Ms. Shohre (Fifth Version)

گمشده «عمق تأثیر انسان‌ها در زندگی ما به طول زمان حضورشان کنارمان بستگی مستقیم ندارد.» به او خیره شده‌ بودم و زبانم بند آمده ‌بود. چطور من را پیدا کرده بود؟ واقعاً دنبال من آمده یا این یک دیدار تصادفی بود؟ شاید دنبال کلاس خودش می‌گشت؛ ولی کلاس‌های زبان که Read more…